വെബ്സൈറ്റുകള്‍

പരിധിയില്‍ പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു വെബ്സൈറ്റുകള്‍
പൈങ്ങോട്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/paingottoorpanchayat
നെല്ലിക്കുഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/nellikuzhipanchayat
പിണ്ടിമന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pindimanapanchayat
കോട്ടപ്പടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kottappadypanchayat
കവളങ്ങാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kavalangadpanchayat
വാരപ്പെട്ടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/varappettypanchayat
കീരംപാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/keeramparapanchayat
പോത്താനിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pothanicadpanchayat
പല്ലാരിമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pallarimangalampanchayat
കുട്ടമ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kuttampuzhapanchayat