ആരോഗ്യ ജാഗ്രത -പകര്‍ച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ യജ്ഞം-ഭവന സന്ദര്‍ശനം നടത്തി സ്വീകരിക്കേണ്ട അടിയന്തിര നടപടികള്‍ സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍

സര്‍ക്കുലര്‍ 720/ഡിസി1/2018/തസ്വഭവ Dated 08/06/2018