ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ഹാജര്‍
1 ജോണി കെ. വി സെക്രട്ടറി 9496046181
2 വി. എം. നടരാജന്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി 04802732054
3 പ്രീതി കെ. എം ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് 04802732054
4 രാജേഷ് ചന്ദ്രന്‍ അക്കൌണ്ടന്‍റ് 04802732054
5 സജീവ് പി. എ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് 04802732054
6 അനില്‍കുമാര്‍ കെ. സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് 04802732054
7 മൃദുല എം. എസ് സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് 04802732054
8 വി. എസ്. വിന്‍സ്റ്റന്‍ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് 04802732054
9 ഒഴിവ് ക്ലര്‍ക്ക്
10 പ്രീത എം. ബി. ക്ലര്‍ക്ക് 04802732054
11 ഒഴിവ് ക്ലര്‍ക്ക്
12 സുഷമ കെ. സി ക്ലര്‍ക്ക് 04802732054
13 റീന എം. എന്‍. ക്ലര്‍ക്ക് 04802732054
14 രജ്ഞിത്ത്.ജി ഫുള്‍ടൈം ലൈബ്രേറിയന്‍ 04802732054
15 സാജന്‍. സി. എല്‍ ഡ്രൈവര്‍ 04802732054
16 പ്രസീജ വി. കെ ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് 04802732054
17 ഷാജി പി. ഡി. ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് 04802732054
18 വാസന്തി കെ. വി. ഫുള്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍ 04802732054
19 ഒഴിവ് ഫുള്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍
20 വല്‍സ എ. എന്‍. ഫുള്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍ 04802732054
21 സില്‍ജോ പോള്‍ ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് 04802732054