പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

തൃശ്ശൂര്‍
ബ്ളോക്ക്

:

ചാലക്കുടി
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

23.42ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

19

ജനസംഖ്യ

:

30118
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

15104
സ്ത്രീകള്‍

:

15014
ജനസാന്ദ്രത

:

1286
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

994
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

91.7
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍ )

:

94.42
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ )

:

88.98
Source : Census data 2001