ലൈഫ് മിഷന്‍ അപ്പീല്‍ - 1 - തീര്‍പ്പാക്കിയവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

1. ഭവനരഹിതര്‍

2. ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

3. നിരസിച്ചവ