2016-17 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

1. കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം.

2. മുട്ടക്കോഴി വിതരണം (ജനറല്‍ വനിത).

3. ക്ഷീരസംഘങ്ങളില്‍ പാലളക്കുന്ന ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി.

4. ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് പഠനസഹായം.

5. ഭവനപുനരുദ്ധാരണം (ജനറല്‍)

6. ഭവനപുനരുദ്ധാരണം (ഭിന്നശേഷിയുള്ള വനിത)

7. ഗാര്‍ഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ (ജനറല്‍)

8. തെങ്ങ് വിള പരിപാലനം

9. കുരുമുളക് തൈ വിതരണം.

10. നെല്‍കൃഷി വികസനം.

11. ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി (വനിത)

12. ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി (ഗ്രൂപ്പ്)

13. മുട്ടക്കോഴി വിതരണം (എസ്. സി വനിത)

14. വിദേശത്ത് തൊഴിലിന് സഹായം

15. വിവാഹധനസഹായം (എസ്. സി)

16. സൈക്കിള്‍ വിതരണം (എസ്. സി)

17. എസ്. സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി

18. ഗാര്‍ഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ (എസ്. സി)

19. ഭവനപുനരുദ്ധാരണം (എസ്. സി)

20. എസ്. സി കുട്ടികള്‍ക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ്.

21. ഭവനപുനരുദ്ധാരണം (എസ്. ടി)

22. വിവാഹ ധനസഹായം (എസ്. ടി)