മികച്ച പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റിനുള്ള ഏഷ്യാനെറ്റ് പുരസ്ക്കാരം കൊരട്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റിന്….

മികച്ച പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റിനുള്ള ഏഷ്യാനെറ്റ് പുരസ്ക്കാരം കൊരട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ. മനേഷ് സെബാസ്റ്റ്യന്‍ ഏറ്റുവാങ്ങി.