ലൈഫ് മിഷന്‍ അപ്പീല്‍ - 1 - തീര്‍പ്പാക്കിയവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

1. ഭവനരഹിതര്‍

2. ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

3. നിരസിച്ചവ

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാ ധാ ) നമ്പർ 2511 /2017 ത.സ്വ.ഭ.വ .തീയതി 22 .07 .2017 പ്രകാരം ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം നടത്തേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ


സ്വാതന്ത്യ ദിനാഘോഷം

20170815_084239
20170815_084620

ലൈഫ് കരട് ലിസ്റ്റ്

ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത/ഭവനരഹിതര്‍

വസ്തുനികുതി പരിഷ്ക്കരണം - അന്തിമ വിജ്ഞാപനം

വസ്തുനികുതി പരിഷ്ക്കരണം

അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക…

കൊരട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

കൊരട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2015 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടികയ്ക്കായി താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

വസ്തു നികുതി പരിഷ്ക്കരണം വിജ്ഞാപനം

notice

അറിയിപ്പ്

അറിയിപ്പ്

കൊരട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ്

medical-006medical-005medical-003medical-002medical-001medicalmedical-008medical-007

Older Entries »