ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്  2017-18

https://drive.google.com/file/d/1CumviBsbO0F6edkVfwaLOiaW_Sk-kyPC/view?usp=sharing

കൊപ്പം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 വര്‍ഷത്തെ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

page1

page2

page3

page-4-1

page5

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2016-17

rptcashbooksummary

rptcashflow

rptieschedules

rptledgertrialbalance

rptrpschedules

rptbalancesheetschedule

rptb1schedule

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (ജനറല്‍ )ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച മുന്‍ഗണന ലിസ്റ്റ്

e0b4b8e0b58de0b495e0b4bee0b5bbe0b49ae0b586e0b4afe0b58de0b4afe0b581e0b495_20170321-4e0b4b8e0b58de0b495e0b4bee0b5bbe0b49ae0b586e0b4afe0b58de0b4afe0b581e0b495_20170321-6e0b4b8e0b58de0b495e0b4bee0b5bbe0b49ae0b586e0b4afe0b58de0b4afe0b581e0b495_20170321-7e0b4b8e0b58de0b495e0b4bee0b5bbe0b49ae0b586e0b4afe0b58de0b4afe0b581e0b495_20170321-81

കൊപ്പം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്ടെ 2016-17 വര്‍ഷത്തെ വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തക്കളുടെ ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച മുന്‍ഗണന ലിസ്റ്റ്

e0b4b8e0b58de0b495e0b4bee0b5bbe0b49ae0b586e0b4afe0b58de0b4afe0b581e0b495_20170320e0b4b8e0b58de0b495e0b4bee0b5bbe0b49ae0b586e0b4afe0b58de0b4afe0b581e0b495_20170320-3e0b4b8e0b58de0b495e0b4bee0b5bbe0b49ae0b586e0b4afe0b58de0b4afe0b581e0b495_20170320-21

2015-16 വർഷത്തെ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ജനറല്‍ പദ്ധതികള്‍

വീട്ടുമുറ്റത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷി  - Click Here

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്Click Here

സമഗ്ര നെല്‍കൃഷി വികസനം - Click Here

വീട് പുനരുദ്ധാരണം- Click Here

കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പമ്പ് സെറ്റ് വിതരണം - Click Here

ഗാര്‍ഹിക കക്കൂസ് - Click here

എസ്.സി പദ്ധതികള്‍

ഭവന നിര്‍മ്മാണം - എസ്.സി - Click Here

വിവാഹ ധനസഹായം - എസ് സി - Click Here

പ്രൊഫഷണല്‍ വിദ്യാര്‍കത്ഥികള്‍ക്ക് ധനസഹായം - Click Here

യുവാക്കള്‍ക്ക് വിദേശത്ത് തൊഴില്‍ നേടുന്നതിന് ധനസഹായം- Click Here

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2014-15

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്>>

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015 - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം

കൊപ്പം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015 ലെ  കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക ചുവടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015 - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികളുടെ വിഭവ സ്രോതസ്സുകള്‍, അധികാര സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നല്‍കിയ അനുമതി പത്രങ്ങള്‍

പട്ടികജാതി /പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗക്കാര്‍ക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള പദ്ധതികള്‍/ പ്രോജക്ടുകള്‍ , ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍