കൂവപ്പടി പഞ്ചായത്ത്

കൂവപ്പടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
കൂവപ്പടി പി.ഒ
പെരുമ്പാവൂര്‍-683 544
ഫോണ്‍-04842649025
സെക്രട്ടറി-9496045747
Email id:-kpdypt@gmail.com

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. Read the rest of this entry »