അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2017-18

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2017-18

ഫോട്ടോ ഗാലറി

off1

ശുചിത്വ ഹര്‍ത്താല്‍
ലാപ്പ് ടോപ്പ് വിതരണം
yoga
karshaka-dinam-kooroppada
keralostsavam
vidhyamrutham
vidhyarambam

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ അന്തിമ ലിസ്റ്റ്

ഭൂമിയുളള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

ഡീലിമിറ്റേഷന്‍ കമ്മിഷന്‍ -വിജ്ഞാപനം

വിജ്ഞാപനം

അനുബന്ധം-4

വാര്‍ഡ് വിഭജന പട്ടിക

കരട് വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് 2015

വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് 2015

വിവരാവകാശ നിയമം 2005 - വിവരങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

  1. കൂരോപ്പട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും
  2. കൂരോപ്പട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാര്‍ ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിന് നല്‍കിയിട്ടുള്ള വകുപ്പ് തല നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍/മാനദണ്ഡങ്ങള്‍/സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍
  3. വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2013-2014
  4. 2013-2014 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതികള്‍ക്ക് പണം കണ്ടെത്തിയ രീതി
  5. 2013-14 വര്‍ഷത്തെ വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍
  6. വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികളുടെ സബ് സിഡികള്‍ - നടത്തിപ്പു രീതി ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങള്‍
  7. പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 2013-14 - ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക(SC/ST ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത്)
  8. കൂരോപ്പട  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ  വിവരങ്ങള്‍
  9. D & O Licence For 2013- 2014
  10. കൂരോപ്പട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ക്വാറികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ 2013-02014