2018-19 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വിവിധ വാര്‍ഡുകളുടെ ലിസ്റ്റ്

ലേല പരസ്യം

ലേല പരസ്യം

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

പാലിയേറ്റീവ് കെയര്

2010 മുതല് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുളള പാലിയേറ്റീവ് കെയര് രോഗികളുടെ വിവരങ്ങള്

ലിസ്റ്റ്1

ലിസ്റ്റ്2

ലിസ്റ്റ്3

ലിസ്റ്റ്4

ലിസ്റ്റ്5

ലിസ്റ്റ്6

മരണപ്പെട്ടതിനാല് ഒഴിവാക്കിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്1

മരണപ്പെട്ടതിനാല്‍ ഒഴിവാക്കിയവരുടെ ലിസ്റ്റ് 2

ലിസ്റ്റ്7

ലിസ്റ്റ്8

ലിസ്റ്റ്9

ലിസ്റ്റ്10

കൂടരഞ്ഞി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് ഹരിതകേരളം മിഷന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസും, പരിസരവും ശുചീകരണം, വിവിധ വാര്ഡുകളില് പുഴ ശുചീകരണം, തടയണ നിര്മ്മാണം എന്നീ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തി.

whatsapp-image-2016-12-08-at-123805whatsapp-image-2016-12-08-at-123802whatsapp-image-2016-12-08-at-123505whatsapp-image-2016-12-08-at-123502whatsapp-image-2016-12-08-at-123504whatsapp-image-2016-12-08-at-123503