പൊതു അറിയിപ്പ്

വായിക്കുവാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കോങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

Read the rest of this entry »

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2017-18

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ->

കാലിത്തീറ്റ

കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി
കാലിത്തീറ്റ

LIFE MISSION BENEFICIARY LIST

life-final-land-less-house-less
life-final-house-less

ലൈഫ് മിഷന് പുന:പരിശോധന കരട് ലിസ്റ്റ്

list-1-house
list-1-house-less
list-2-land-less-house-less
list-2-house-less
rejected-list-11
list-rejected-after-apeal-entered

ലൈഫ് മിഷന് പ്രഥമ കരട് പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്
ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്

വാർഡ് തല ഗ്രാമസഭകൾ

ഗ്രാമസഭ

ധനസഹായ പദ്ധതി 2016-17

SC-marriage-assistance
വിധവകളുടെ പെണ്മക്കള്ക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം

Beneficiary List of Kongad Gramapanchayat 2016-17

Cattle-feed
Cow Purchasing
Pipe compost
Well recharging