പൊതു വിവരങ്ങള്‍

ജില്ല
:
മലപ്പുറം
ബ്ലോക്ക്       
:
കൊണ്ടോട്ടി
വിസ്തീര്‍ണ്ണം
:
212.68 ച.കി.മീ
ഡിവിഷനുകളുടെ എണ്ണം
:
17
ജനസംഖ്യ
:
247902
പുരുഷന്‍മാര്‍
:
122903
സ്ത്രീകള്‍
:
124999
ജനസാന്ദ്രത
:
1166
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം
:
1017
മൊത്തം സാക്ഷരത
:
89.97
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)
:
93.85
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)
:
86.08
Source : Census data 2001