കൊണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികള്‍

ജനപ്രതിനിധികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി- അന്തിമഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

2018-19 അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി- എസ് സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങള്‍

എസ് സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള ലാപ്ടോപ്

എസ് സി വനിതാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള ലാപ്ടോപ്പ്

എസ് സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍

എസ് സി വനിതാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍

എസ് സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ അന്തിമ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഓഫീസ് ഉത്തരവ്

office-order-kondazhy

ലൈഫ് മിഷന്‍-ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

life-mission-homeless-with-land

ലൈഫ് മിഷന്‍-ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്

life-mission-landless-list

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാപെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത്

Adnbn¸v

sImïmgn {Kma]©mb¯nse kmaqly kpc£ms]³j³ KpWt`m¯mIfpsS ]cmXnIÄ P\Iobambn ]cnlcn¡p¶Xn\mbn 2017 sabv 15þmw Xn¿Xn cmhnse 11 aWn apXð sshIn«v 4 aWn hsc ]©mb¯v tIm¬^d³kv lmfnð sh¨v s]³j³ AZme¯v kwLSn¸n¡p¶XmWv. ]cmXnImÀ aXnbmb tcJIÄ klnXw \nÀt±in¨ Øe¯pw kab¯pw lmPcm¡phm³ Xmð]cys¸Sp¶p. ]cmXnIÄ Cu Hm^oknð kaÀ¸nt¡ï Ahkm\ Xn¿Xn 10/05/2017 D¨¡v 2 aWn hsc

(H¸v)

sk{I«dn

2016-17 ഗുണഭോകൃ ലിസ്റ്റ്

List 1

List 2

List 3

List 4

List 5

List 6

List 7

List 8

List 9

List 10

List 11

List 12

List 13

List 14

List 15

List 16

List 17

List 18

List 19

List 20

List 21

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പര്‍മാര്‍
വാര്‍ഡ്‌ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 മാങ്കുളം പ്രശാന്തി പി സി.പി.ഐ (എം) വനിത
2 ഗാന്ധിആശ്രമം ശ്രീജ എന്‍ പി ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
3 മൂത്തേടത്ത്പ്പടി ഗോവിന്ദന്‍ക്കുട്ടി എം പി സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
4 മായന്നൂര്‍ക്കാവ് സത്യഭാമ പി കെ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
5 പാറമേല്‍പ്പടി വിശ്വനാഥന്‍ പി ആര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
6 പാറമേല്‍പ്പടി സൗത്ത് രമണി എ ഐ.എന്‍.സി വനിത
7 കുഴിയംപ്പാടം പ്രിയംവദ കെ കെ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
8 തെക്കേ കൊണ്ടാഴി രവീന്ദ്രന്‍ ടി ജെ.ഡി (എസ്) എസ്‌ സി
9 ചേലക്കോട് മോഹനകുമാര്‍ എം ആര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
10 കൂളിക്കുന്ന്‍ പ്രകാശ്‌ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
11 വടക്കുംകോണം സുലേഖ പ്രദീപ്‌ ഐ.എന്‍.സി വനിത
12 പ്ലാന്റെഷന്‍ ധന്യ സുരേഷ്‌ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
13 മേലേമുറി ബിബിന്‍ കുമാര്‍ കെ എസ് സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
14 ചിറങ്കര ശ്രീദേവി ആര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
15 ഉള്ളാട്ടുകുളം സന്തോഷ്‌ കെ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍

Older Entries »