വാര്‍ഷിക ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

വാര്‍ഷിക ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20 part 1

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20 part 2

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20 part 3

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

കൊല്ലങ്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് അന്തിമ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതര്‍ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക

DEVOLUSION INDEX

ഭരണറിപ്പോര്‍ട്ട്‌

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക

  IMMOVABLE PROPERTIES

  => DOWNLOAD

  പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്-2015 (അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം)

  =>DOWNLOAD VOTERS LIST

  Office Order

  office-duty

  PROPERTY TAX NOTIFICATIONS

  Draft & Final -  Newspaper Publication

  Draft & Final - Leaflets