വെബ്സൈറ്റുകള്‍

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റുകള്‍
1
അഞ്ചല്‍ ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/anchalblock
2
അഞ്ചാലുംമൂട് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/anchalummoodublock
3
ചടയമംഗലം ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chadayamangalamblock
4
ചവറ ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chavarablock
5
ചിറ്റുമല ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chittumalablock
6
ഇത്തിക്കര ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/ithikkarablock
7
കരുനാഗപ്പള്ളി ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/karunagappallyblock
8
കൊട്ടാരക്കര ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kottarakarablock
9
മുഖത്തല ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mukhathalablock
10
ഓച്ചിറ ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/oachirablock
11
പത്തനാപുരം ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pathanapuramblock
12
ശാസ്താംകോട്ട ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/sasthamcottablock
13
വെട്ടിക്കവല ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vettikavalablock

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റുകള്‍
1
ആദിച്ചനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/adichanalloorpanchayat
2
ആലപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/alappadpanchayat
3
അലയമണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/alayamonpanchayat
4
അഞ്ചല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/anchalpanchayat
5
ആര്യങ്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/aryankavupanchayat
6
ചടയമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chadayamangalampanchayat
7
ചാത്തന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chathannoorpanchayat
8
ചവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chavarapanchayat
9
ചിറക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chirakkarapanchayat
10
ചിതറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chitharapanchayat
11
ക്ളാപ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/clappanapanchayat
12
ഇടമുളയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/edamulackalpanchayat
13
ഇളമാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/elamadupanchayat
14
ഇളമ്പള്ളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/elampalloorpanchayat
15
ഏരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/yeroorpanchayat
16
എഴുകോണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/ezhukonepanchayat
17
ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/ittivapanchayat
18
കടയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kadakkalpanchayat
19
കല്ലുവാതുക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kalluvathukkalpanchayat
20
കരവാളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/karavaloorpanchayat
21
കരീപ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kareeprapanchayat
22
കരുനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/karunagappallypanchayat
23
കിഴക്കേക്കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/eastkalladapanchayat
24
കൊറ്റങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kottamkarapanchayat
25
കൊട്ടാരക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kottarakarapanchayat
26
കുളക്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kulakkadapanchayat
27
കുലശേഖരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kulasekharapurampanchayat
28
കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kulathupuzhapanchayat
29
കുമ്മിള്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kummilpanchayat
30
കുണ്ടറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kundarapanchayat
31
കുന്നത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kunnathoorpanchayat
32
മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mayyanadpanchayat
33
മേലില ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/melilapanchayat
34
മണ്‍റോത്തുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/munroethuruthpanchayat
35
മൈലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mylompanchayat
36
മൈനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mynagappallypanchayat
37
നെടുമ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/nedumpanapanchayat
38
നെടുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/neduvathoorpanchayat
39
നീണ്ടകര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/neendakarapanchayat
40
നിലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/nilamelpanchayat
41
ഓച്ചിറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/oachirapanchayat
42
പനയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/panayampanchayat
43
പന്മന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/panmanapanchayat
44
പത്തനാപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pathanapurampanchayat
45
പട്ടാഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pattazhipanchayat
46
പട്ടാഴി വടക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vadakkekarapanchayat
47
പവിത്രേശ്വരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pavithreswarampanchayat
48
പേരയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/perayampanchayat
49
പെരിനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/perinadpanchayat
50
പിറവന്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/piravanthoorpanchayat
51
പൂതക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/poothakulampanchayat
52
പൂയപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pooyappallypanchayat
53
പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/poruvazhypanchayat
54
ശാസ്താംകോട്ട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/sasthamcottapanchayat
55
ശൂരനാട് നോര്‍ത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/sooranadnorthpanchayat
56
ശൂരനാട് സൌത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/sooranadsouthpanchayat
57
തലവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thalavoorpanchayat
58
തഴവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thazhavapanchayat
59
തെക്കുംഭാഗം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thekkumbhagompanchayat
60
തെന്മല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thenmalapanchayat
61
തേവലക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thevalakkarapanchayat
62
തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thodiyoorpanchayat
63
തൃക്കടവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thrikkadavoorpanchayat
64
തൃക്കരുവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thrikkaruvapanchayat
65
തൃക്കോവില്‍വട്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thrikkovilvattompanchayat
66
ഉമ്മന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/ummannoorpanchayat
67
വെളിനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/velinalloorpanchayat
68
വെളിയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/veliyampanchayat
69
വെട്ടിക്കവല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vettikavalapanchayat
70
വിളക്കുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vilakkudypanchayat
71
വെസ്റ്റ് കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/westkalladapanchayat