പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല
:
കൊല്ലം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം
:
2491 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം
:
26
ജനസംഖ്യ
:
2584118 (2001 സെന്‍സസ്)
പുരുഷന്‍മാര്‍
:
1248616 (2001 സെന്‍സസ്)
സ്ത്രീകള്‍
:
1335502 (2001 സെന്‍സസ്)
ജനസാന്ദ്രത
:
1038
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം
:
1070
മൊത്തം സാക്ഷരത
:
91.49
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)
:
94.63
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)
:
88.6