2008 ലെ കേരള നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമ പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ കോലഴി പഞ്ചായത്തിലെ ഡാറ്റാബാങ്ക് വില്ലജ് 1 ന്റെ പേര് : പോട്ടോർ

view?usp=sharing

2008 ലെ കേരള നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമ പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ കോലഴി പഞ്ചായത്തിലെ ഡാറ്റാബാങ്ക് വില്ലേജ് 2 ന്റെ പേര് : കുറ്റൂർ

view?usp=sharingview?usp=sharing

2008 ലെ കേരള നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമ പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ കോലഴി പഞ്ചായത്തിലെ ഡാറ്റാബാങ്ക് വില്ലേജ് 3 ന്റെ പേര് : കോലഴി

https://drive.google.com/file/d/1vdsoKi9zgXkjUNVcEak6jjkkYUxxQnKc/view?usp=sharing

കോലഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2020 വർഷത്തെ വോട്ടർ പട്ടിക ലിസ്റ്റ്

https://drive.google.com/open?id=1esJB01E5xR61QBwi7usVB1o2zy0NgdSW

ജനകീയാസൂത്രണം 2019-20 മുന്‍ഗണനാ ലിസ്റ്റ്

https://drive.google.com/open?id=198LhPHnc_8ddCiVDUvxrWCtbjRZXiLnD

BENEFICIARY LIST 2018-19 FINAL

https://drive.google.com/drive/folders/1Bgn2_XjKW_9ogE-na4bzFL4tdDw3Ucy1

ജനകീയാസൂത്രണം 2018-19 മുന്‍ഗണനാ ലിസ്റ്റ്

___-________10102030405060708

ജനകീയാസൂത്രണം 2017-18 മുന്‍ഗണനാ ലിസ്റ്റ്

ആടുവളര്‍ത്തല്‍, കോഴിവളര്‍ത്തല്‍  മുന്‍ഗണനാ ലിസ്റ്റ്

RATE CONTRACT NOTICE-VETERINARY HOSPITAL

RATE CONTRACT NOTICE

ലൈഫ് പദ്ധതി - ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക