പഞ്ചായത്ത്‌ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്- 2015- കരട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

കൊളച്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്- 2015- കരട് ലിസ്റ്റ് 01.06.2015  ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

***പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ ലിസ്റ്റ് - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

*** കരട് ലിസ്റ്റ്-   ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കൊളച്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമസഭ 2014-15

ഗ്രാമസഭ 2014-15

അക്കൌണ്ട്സ് ജനറല്‍ ഓഡിറ്റ്

കൊളച്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 2008-09 മുതല്‍ 2013-14 വരെയുള്ള അക്കൌണ്ട്സ് ജനറല്‍ ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിന്റെ പരിശോധന 19.06.2014 മുതല്‍ 04.07.2014 വരെ നടന്നു.

സാമ്പത്തിക- സാമൂഹിക-ജാതി സെന്‍സസ് വിവരശേഖരണ-കരട് പട്ടിക

കൊളച്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സാമ്പത്തിക-ജാതി സെന്‍സസ് വിവരശേഖരണ-കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുു. ആയത് പരിശോധിച്ച് പട്ടികയില്‍ തിരുത്തല്‍ ആവശ്യമുള്ളവര്‍ പഞ്ചായത്തോഫീസുമായി  ബന്ധപ്പെടുക.

Tender

Kolachery Gramapanchayat- Tender

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. Continue Reading »