പിരമിഡ് കുറ്റിക്കാട്ടില്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചര്‍ പ്ലാന്റിന് 2019-20 വര്‍ഷത്തേക്ക് ലൈസന്‍സ് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍

പിരമിഡ് കുറ്റിക്കാട്ടില്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചര്‍ പ്ലാന്റിന് 2019-20 വര്‍ഷത്തേക്ക് ലൈസന്‍സ് അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കോയിപ്രം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ - ലൈസന്‍സ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍

ജനകീയാസൂത്രണം 2018-19 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ward-i5
ward-ii3
ward-iii2
ward-iv2
ward-v2
ward-vi2
ward-vii2
ward-viii3
ward-ix2
ward-x2
ward-xi2
ward-xii2
ward-xiii2
ward-xiv2
ward-xv2
ward-xvi2
ward-xvii2

പിരമിഡ് കുറ്റിക്കാട്ടില്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചര്‍ പ്ലാന്റിന് ലൈസന്‍സ് സംബന്ധിച്ചുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍

പിരമിഡ് കുറ്റിക്കാട്ടില്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചര്‍ പ്ലാന്റിന് ലൈസന്‍സ് സംബന്ധിച്ചുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പി.ഡി.എഫ് ഫോര്‍മാറ്റില്‍ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് proceedings-plant

ജനകീയാസൂത്രണം 2017-18 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

 1. ward-i
 2. ward-ii
 3. ward-iii
 4. ward-iv
 5. ward-v
 6. ward-vi
 7. ward-vii
 8. ward-viii
 9. ward-ix
 10. ward-x
 11. ward-xi
 12. ward-xii
 13. ward-xiii
 14. ward-xiv
 15. ward-xv
 16. ward-xvi
 17. ward-xvii

കോയിപ്രം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - സേവനങ്ങള്‍

sevanangal-page-23
sevanangal-page-11
sevanangal-page-31
sevanangal-page-41
sevanangal-page-51
sevanangal-page-61
sevanangal-page-71
sevanangal-page-81
sevanangal-page-91
sevanangal-page-101

ആശ്രയ പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

asraya-final-list

ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റിന്റെ ഒഴിവ്

publish-ta-website

കോയിപ്രം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്,ജനകീയാസൂത്രണം 2016-17-വ്യക്തിഗ ഗുണഭോക്ത ലിസ്റ്റ്

കോയിപ്രം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് -വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്ത ലിസ്റ്റ്-2016-17koipuram-grama-panchayat-janakeeyasoothranam-2016-17

വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍

ക്രമ നമ്പര്‍ പ്രോജ്ക്ടിന്‍റെ പേര് ആകെ അടങ്കല്‍‌ ചെലവായത്
1 ഇ-ഗവണന്‍സ് ടെകനിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റിന്‍റെ ശമ്പളം 182000 40500
2 ഐ.കെ.എം വരിസംഖ്യ 34200 34200
3 പദ്ധതിരൂപികരവും മോണിറ്ററിംഗും 200000 70416
4 കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങല്‍ 100000 9730
5 ഫര്‍ണ്ണിച്ചര്‍ വാങ്ങല്‍ 200000 0
6 ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന കുട്ടികള്ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് 451500 451500
7 അംഗന്‍വാടി വര്‍ക്കര്‍,ഹെല്‍പ്പര്‍ അധിക വേതനം 72900 72450
8 അംഗന്‍വാടി പോഷകാഹാരം 1275000 1102081
9 ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് കണഷന്‍ 20000 500
10 സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാമി,ന്‍ പ്രവര്‍ത്തന ഫണ്ട് 100000 100000
11 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ ഇന്‍റര്‍കോം സംവിധാനം 30000 0
12 പഞ്ചായത്ത് ആഫീസിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങല്‍ 420817 300000
13 കേരള വാട്ടര്‍ അതോരിറ്റിക്ക് വെള്ളക്കരം അടയ്ക്കല്‍ 1000000 752420
14 ഭവന പുനരുദ്ധാരണം 2040000 1605000
15 മുന്‍കാല ഡേറ്റ കമ്പ്യൂട്ടര്‍വല്‍ക്കരണം 100000 17255
16 കേരളോത്സവം 50000 0
17 ആയുര്‍വ്വേദ ഡിസ്പ്പെന്‍സറിയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങല്‍ 100000 100000
18 ജാഗ്രതാ സമിതി 10000 6250
19 ഹോമിയോ ഡിസ്പ്പെന്‍സറിയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങല്‍ 50000 50000
20 മരുന്ന് വാങ്ങല്‍ 100000 100000
21 പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ യുണിറ്റ് വിഹിതം & ആശാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് വേതനം 450000 270780
22 ഐ.എ.വൈ വിഹിതം 812500 812500
23 കക്കൂസ് നിര്‍മ്മാണം 272000 64000
24 കിണര് പുനരുദ്ധാരണം 170000 40000
25 കിണര്‍ നിര്‍മ്മാണം 1190000 472500
26 എസ്.എസ്.എ 600000 600000
27 ബയോഗ്യാസ് പ്ളാന്‍റ് 297010 156800
28 സ്റ്റുഡന്‍റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് 45000 25000
29 കുടിവെള്ള വിതരണം 100000 0
30 വികലാംഗര്‍ക്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍ 250000 0
31 കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സെര്‍വര് റൂം,റിപ്പയറിംഗ് & റീവയറിംഗ് 25000 0
32 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ കിണര്‍ വൃത്തിയാക്കി മോട്ടോര്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍ 50000 0
33 ശുചീകരണം,മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ് 50000 50000
34 ഡെപ്പോസിറ്റ് വര്‍ക്കുകളുടെ സെന്‍റേജ് ചാര്‍ജ് 29000 29000
35 ദേശിയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി-വനിത തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ബുട്ട്,ഗ്ളൌസ്,ടാര്‍പോളിന്‍ എന്നിവ വാങ്ങല്‍ 100000 0
36 കുടിവെള്ള വിതരണം 92000 92000
37 ഇ.എം.എസ്സ് ഭവന പദ്ധതി 112500 0
38 അംഗന്‍വാടിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങല്‍ 300000 0
39 പത്താം ക്ളാസ്സ് തുല്യതാ പരീക്ഷ 25000 25000
40 പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയം പുനരുദ്ധാരണം 391886 0
41 ഒന്നാം നില നെറ്റ് വര്‍ക്കിംഗ് 68925 68925
42 കാഞ്ഞിരപ്പാറ നടപ്പാതയിലുള്ള പോസ്റ്റ്മുറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 14000 0
43 ഐ.എവൈ ഭവന നിര്‍മ്മാണം 634932 634932
44 ദേശിയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ വേതനം നല്‍കല്‌‍ 1530906 1530906

മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

subsidy-criteria4