കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക-2020

form-31Ward 1 Bhagom 1
Ward 1 Bhagom 2
Ward 2 Bhagom 1
Ward 2 Bhagom 2
Ward 3 Bhagom 1
Ward 3 Bhagom 2
Ward 4 Bhagom 1
Ward 4 Bhagom 2
Ward 5 Bhagom 1
Ward 5 Bhagom 2
Ward 6 Bhagom 1
Ward 6 Bhagom 2
Ward 7 Bhagom 1
Ward 7 Bhagom 2
Ward 8 Bhagom 1
Ward 8 Bhagom 2
Ward 9 Bhagom 1
Ward 9 Bhagom 2
Ward 10 Bhagom 1
Ward 10 Bhagom 2
Ward 11 Bhagom 1
Ward 11 Bhagom 2
Ward 12 Bhagom 1
Ward 12 Bhagom 2
Ward 13 Bhagom 1
Ward 13 Bhagom 2
Ward 14 Bhagom 1
Ward 14 Bhagom 2
Ward 15 Bhagom 1
Ward 15 Bhagom 2
Ward 16 Bhagom 1
Ward 16 Bhagom 2
Ward 17 Bhagom 1
Ward 17 Bhagom 2
FORM 3

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ കരാര്‍ നിയമനം നടത്തുന്നു…

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ കോയിപ്രം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിലവിലുള്ള ഓവര്‍സിയര്‍, അക്കൌണ്ടന്റ് കം ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ തസ്തികകളിലേക്ക് കരാര്‍ നിയമനം നടത്തുന്നതിന് ചുവടെ പറയുന്ന യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിശദമായ ബയോഡാറ്റായും യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകര്‍പ്പ് സഹിതം 04/08/2020 ചൊവ്വാഴ്ച 3 പി.എം നു മുമ്പായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

1) ഓവര്‍സിയര്‍ : 3 വര്‍ഷ പോളിടെക്നിക് സിവില്‍ ഡിപ്ലോമ / 2 വര്‍ഷ ഡ്രാഫ്റ്റസ്മാന്‍ സിവില്‍ ഡിപ്ലോമ
2) അക്കൌണ്ടന്റ് കം ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ : ബി.കോം, പി.ജി.ഡി.സി.എ/ ബി.കോം, ഡി.സി.എ

കോവിഡ് -19 - കോയിപ്രം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും സൌജന്യ ഭക്ഷണത്തിന് അര്‍ഹതയുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

free-food-list

ജനകീയാസൂത്രണം 2019-20 വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ward-i
ward-ii
ward-iii1
ward-iv
ward-v
ward-vi
ward-vii
ward-viii
ward-ix
ward-x
ward-xi
ward-xii
ward-xiii
ward-xiv
ward-xv
ward-xvi
ward-xvii

അധിക ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

biogas-plant

പിരമിഡ് കുറ്റിക്കാട്ടില്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചര്‍ പ്ലാന്റിന് 2019-20 വര്‍ഷത്തേക്ക് ലൈസന്‍സ് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍

പിരമിഡ് കുറ്റിക്കാട്ടില്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചര്‍ പ്ലാന്റിന് 2019-20 വര്‍ഷത്തേക്ക് ലൈസന്‍സ് അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കോയിപ്രം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ - ലൈസന്‍സ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍

ജനകീയാസൂത്രണം 2018-19 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ward-i5
ward-ii3
ward-iii2
ward-iv2
ward-v2
ward-vi2
ward-vii2
ward-viii3
ward-ix2
ward-x2
ward-xi2
ward-xii2
ward-xiii2
ward-xiv2
ward-xv2
ward-xvi2
ward-xvii2

പിരമിഡ് കുറ്റിക്കാട്ടില്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചര്‍ പ്ലാന്റിന് ലൈസന്‍സ് സംബന്ധിച്ചുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍

പിരമിഡ് കുറ്റിക്കാട്ടില്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചര്‍ പ്ലാന്റിന് ലൈസന്‍സ് സംബന്ധിച്ചുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പി.ഡി.എഫ് ഫോര്‍മാറ്റില്‍ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് proceedings-plant

ജനകീയാസൂത്രണം 2017-18 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

 1. ward-i
 2. ward-ii
 3. ward-iii
 4. ward-iv
 5. ward-v
 6. ward-vi
 7. ward-vii
 8. ward-viii
 9. ward-ix
 10. ward-x
 11. ward-xi
 12. ward-xii
 13. ward-xiii
 14. ward-xiv
 15. ward-xv
 16. ward-xvi
 17. ward-xvii

കോയിപ്രം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - സേവനങ്ങള്‍

sevanangal-page-23
sevanangal-page-11
sevanangal-page-31
sevanangal-page-41
sevanangal-page-51
sevanangal-page-61
sevanangal-page-71
sevanangal-page-81
sevanangal-page-91
sevanangal-page-101