കൊടുവള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഇനി മുതല്‍ കൊടുവള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

01.11.2015 മുതല്‍ കൊടുവള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കൊടുവള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി മാറി.