മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ വോട്ടര്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

കൊടുവള്ളി  മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടികയിന്‍മേലുള്ള അക്ഷേപങ്ങളില്‍ ഹിയറിംഗ് നടത്തി  സപ്ലിമെന്‍ററി പട്ടിക  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

സെര്‍ച്ച് ചെയ്യു…. www.lsgelection.kerala.gov.in