മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

കൊടുവള്ളി  മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

സെര്‍ച്ച് ചെയ്യു…. www.lsgelection.kerala.gov.in