കൊടുവള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി - വാര്‍ഡ് വിഭജനം പൂര്‍ത്തീകരിച്ച ഉത്തരവ്

Microsoft Word - 248-Koduvally