പൊതു തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് -2015 അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Final Voter List