മുനിസിപ്പാലിറ്റി കരട് വാര്‍ഡ് വിഭജന റിപ്പോര്‍ട്ട്

Draft Delimitation Report (Koduvally Municipality)

DELIMITATION
Municipality Map