‍അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങള്‍

ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് - Birth Certificate Application Form

ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കുന്നതിന് - Birth Name Inclusion Form
ജനന സര്‍ട്ടിക്കറ്റില്‍ തിരുത്തല്‍ വരുത്താനുള്ള ഫോറം- Birth Certificate Correction Form
ജനന ക്രമ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് - Birth Order Certificate
പൊതു വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍ 45 ദിവസത്തിന് ശേഷം - Common Marriage Application After 45 days
പൊതു വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഫോറം 2 - Common Marriage Registration Form 2 (After 45 Days)
പാരാമെഡിക്കല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ - Paramedical Registration Application Form