പദ്ധതി ഗുണഭോക്ത ലിസ്റ്റ്

IAY ഭവന നിര്‍മ്മാണം - ജനറല്‍
IAY ഭവന നിര്‍മ്മാണം - ST
ആട് വളര്‍ത്തല്‍ - SC
IAY ഭവന നിര്‍മ്മാണം - ST
കിടാരി വളര്‍ത്തല്‍ - ജനറല്‍
കിടാരി വളര്‍ത്തല്‍ - SC
തെങ്ങിന് ജൈവവളം വിതരണം
വാഴക്കന്ന് വിതരണം

കിടാരി വളര്‍ത്തല്‍ - ജനറല്‍ അഡീഷണല്‍

കിടാരി വളര്‍ത്തല്‍ - SC അഡീഷണല്‍

IAY ഭവന വിര്‍മ്മാണം - SC അഡീഷണല്‍