ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്_ജനറല്‍ 2018-19

1-കുടിവെള്ള ഗാര്‍ഹിക കണക്ഷന്‍ സബ്സിഡി

2-ഗര്‍ഭിണി കിടാരി_സബ്സിഡി

3-മട്ടുപ്പാവില്‍ മുട്ടക്കോഴി

4-ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി

5-ഗ്രോബാഗില്‍ പച്ചക്കറി കൃഷി

6-നെല്‍കൃഷി പ്രോത്സാഹനം

7-നെല്‍കൃഷി കൂലിച്ചെലവ്

8-പച്ചക്കറി കൃഷി_കൂലിച്ചെലവ്

9-എള്ള് കൃഷി പ്രോത്സാഹനം

10-മരച്ചീനി കൃഷി

11-വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍

12-എസ് സി പഠനോപകരണം

13-എസ് സി വിവാഹ ധന സഹായം

അഡീ:വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്_ബ്ലോക്ക്‌ 2018-19

14-എസ് സി പഠന മുറി

15-മുച്ചക്ര വാഹനം

16-എസ് സി സ്ഥലം വാങ്ങല്‍

17-അടുക്കള നവീകരണം

18-എസ് സി സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌

19-എസ് സി വീട് പുനരുദ്ധാരണം

20-എസ് സി വീട് നിര്‍മ്മാണം

എസ് സി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി_ലിസ്റ്റ്

എസ് സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്-2018-19

1-ജനറല്‍-കട്ടില്‍

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍-ജനറല്‍

വീട് പുനരുദ്ധാരണം

ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റ്

SC വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി-അഡീഷനല്‍

ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്: 2018-19

എസ് സി സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

മുച്ചക്ര വാഹനം (സൈഡ് വീലോട് കൂടിയ സ്കൂട്ടര്‍)

കണ്ണടയും ശ്രവണ സഹായിയും (എസ് സി)

(ജനറല്‍) മാനസിക ശാരീരിക വെല്ലുവിളി

മൃഗ സംരക്ഷണം: ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - 2018-19

1.ഗര്‍ഭിണി കിടാരി

2.മട്ടുപ്പാവില്‍ മുട്ടക്കോഴി

എസ്.സി വിവാഹ ധന സഹായം-വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്:2018-19

എസ്.സി വിവാഹ ധന സഹായം

വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്:2018-19

1-തെങ്ങ് കൃഷി

2-കമുക് കൃഷി

3-വാഴ കൃഷി

4-നെല്‍ കൃഷി

5-നെല്‍ കൃഷി-കൂലിച്ചെലവ്

കണ്ണടയും ശ്രവണ സഹായിയും (ജനറല്‍)

ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റ്

ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി

6-ഗ്രോ ബാഗ്‌

7-പച്ചക്കറി കൃഷി-കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി

8-ജല സേചന പമ്പ് സെറ്റ്

9-മരച്ചീനി

10-എള്ള്

വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അഡീഷണല്‍ലിസ്റ്റ്-2017-18

1.computer-training-beneficiary-list-women

2.computer-training-beneficiary-list-men

3.computer-training-beneficiary-list-sc

4.പാലിന് സബ്സിഡി

KODUR BUDGET:2018-19

BUDGET:2018-19