ജീവനക്കാര്യം

ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി വേതനം
1 ജോഷ്‌വാ ജേക്കബ്‌ സെക്രട്ടറി 64849
2 സുമഭായ്അമ്മ.ആര്‍ അസിസ്ററന്‍റ് സെക്രട്ടറി 44000
3 പ്രീത എസ്.നായര്‍ ഹെഡ് ക്ളര്‍ക്ക് 40922
4 കൃഷ്ണ കുമാരി അക്കൌണ്ടന്റ് 38984
5 ഷിജി. വി. സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക് 35336
5 സുനില്‍.ജി സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക് 37160
6 കോശി ജോണ്‍ സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക് 37960
7 ജിനിമോള്‍.സി.ആര്‍ ക്ളര്‍ക്ക് 23370
8 രാജി.വി.നായര്‍ ക്ളര്‍ക്ക് 23370
9 ബൈജു.സി.കെ ക്ളര്‍ക്ക് 33880
10 സുനിത.സി.കെ ക്ളര്‍ക്ക് 21679
11 അനിതാ.സി.ജി ഒാഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് 29144
12 ഷൈന ഒാഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് 23330
13 പ്രേമലത ഫുള്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍ 22660

14                 ലതകുമാരി                          പാര്‍ട്ട്‌ടൈം സ്വീപ്പര്‍  11648