പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല : പത്തനംതിട്ട
ബ്ളോക്ക് : പറക്കോട്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം : 36.36ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം : 18

ജനസംഖ്യ

:

25707
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

12424
സ്ത്രീകള്‍

:

13283
ജനസാന്ദ്രത

:

707
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1069
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

93.93
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

96.57
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

91.49
Source : Census data 2001