വിവരാവകാശം 2005

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

സേവനവാകാശം
കൊടുമണ്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥാനം, വേതനവിവരങ്ങള്‍
ജീവനക്കാരുടെ അധികാരങ്ങളും, കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റാനായി നല്‍കിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

വിവിധ ക്ഷേമപെന്‍ഷനുകള്‍ കൈപ്പറ്റുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

കര്‍ഷകതൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍

വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍

വികലാംഗ പെന്‍ഷന്‍

50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ വനിതകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍

വിധവ പെന്‍ഷന്‍