കേരള സര്‍ക്കാറിന്റെ 14.01.2011 ലെ 19/2011/ത.സ്വ.ഭ.വ (ആര്‍.ഡി), 20/2011/ത.സ്വ.ഭ.വ (ആര്‍.ഡി) എന്നീ ഉത്തരവുകള്‍ പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തുനികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും) ചട്ടങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചും,  പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുടെ  27.10.2011 തിയ്യതിയിലെ 1 ാം നമ്പര്‍ തീരുമാനപ്രകാരവും കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്കുള്ള വസ്തു നികുതിയുടെ അടിസ്ഥാന നിരക്കുകള്‍  പുതുക്കി  നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.ആക്ഷേപാഭിപ്രായങ്ങള്‍ പരസ്യതിയതി മുതല്‍ 30 ദിവസത്തിനകം സെക്രട്ടറിയെ രേഖാമൂലം  അറിയിക്കുക-more details>> property-tax-notification