…………………………….പച്ചത്തുരുത്ത്………………………………….

img_20190621_12

കൊടുമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമസഭ വിളംഭര നോട്ടീസ്

img-20190619-wa0030

BUDGET 2019-2020

BUDGET 2019-2020

ലൈഫ് മിഷന്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഭവന പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക

KODUMBU GRAMA PANCHAYAT BUDGET 2018-19

th1

Budget Speech-and-Note-2018-19

BUDGET-2018-19

കൊടുമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2016-17

LIFE MISSION

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവന പദ്ധതി

ലൈവ് മിഷന്‍ അന്തിമ പട്ടിക 30/12/2017 സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

കൊടുമ്പ് പഞ്ചായത്ത് റെക്കോര്‍ഡ് റൂം

38

കൊടുമ്പ്‌ പഞ്ചായത്തിലെ ISO സജ്ജീകരണങ്ങള്‍


പുതിയ സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങള്‍


36

കൊടുമ്പ്‌ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ ഗവ. ആയുര്‍വേദഡിസ്പെന്‍സറി പുതിയ കെട്ടിട ഉത്ഘാടനവും ISO Certification പ്രഖ്യാപനവും

photo_0001