പകല്‍ വീടുകള്‍

കോടോം ബേളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ പകല്‍ വീടുകള്‍ ഇല്ല.