പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കാസര്‍ഗോഡ്
ബ്ളോക്ക്     

:

കാഞ്ഞങ്ങാട്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

95.44ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

19

ജനസംഖ്യ

:

28198
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

13996
സ്ത്രീകള്‍

:

14202
ജനസാന്ദ്രത

:

295
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1015
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

79.29
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

84.78
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

73.89
Source : Census data 2001