കോടോം ബേളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

17.06.2020

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി മൊബൈല്‍ നമ്പർ ഹാജർ വേക്കന്‍സി റിമാർക്കസ്
1 സനില്‍ കുമാര്‍ ജി സെക്രട്ടറി 9496049651 ഹാജര്‍ ……………… ………………
2 അതീന്ദ്രന്‍ എസ് അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി 9495735501 ഹാജര്‍ ……………… ……………..
3 ബിജുമോന്‍ പി ഹെഡ് ക്ളര്‍ക്ക് 9207941512 ഹാജര്‍ …………… ……………
4 മുഹമ്മദ് ഇക്ബാല്‍ സി സി അക്കൌണ്ടന്റ് 9946352299 ഹാജര്‍ …………… ……………
5 സ്മിത പി എസ് സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് 9497042458 ഹാജര്‍ ……………… ………………
6 ദിവാകരന്‍ എന്‍ വി സീനിയര്‍ക്ലര്‍ക്ക് 9961546620 ……………….. ഹാജര്‍ …………..
7 ജോസ് വി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് 9048736712 ഹാജര്‍ ……………… ………………
8 ജയപ്രകാശ് കെ എല്‍ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് 9447047344 ഹാജര്‍ ……………… ………………
9 സുനന്ദ സി വി ക്ലർക്ക് 9446600049 ഹാജര്‍ …………… ……………
10 രാധാമണി പി വി ക്ലര്‍ക്ക് 9446377933 ഹാജര്‍ …………. ………….
11 അബദുള്‍ റസാഖ് ക്ലര്‍ക്ക് 9400101473 ലീവ് ……………… ………………
12 സഞ്ജീവന്‍ ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് 9400956301 ഹാജർ ……………… ………………
13 ബാലകൃഷ്ണന്‍ നീരളി പാർട്ടൈം സ്വീപ്പര്‍ 9497138791 ഹാജർ ……………… ………………
13 ഷൈജു ഡ്രൈവര്‍ 9447021603 ഹാജർ ……………… ………………
14 രേഷ്മ.പി ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് 9497017608 ഹാജര്‍ ……………… ……………….

MGNREGA Section

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി മൊബൈല്‍ നമ്പർ ഹാജർ വേക്കന്‍സി റിമാർക്കസ്
1 രേഷ്മ അക്രഡിറ്റഡ് എന്‍ജിനീയര്‍ 9400210105 ഹാജര്‍ ……………… ……………….
2 ശ്രീവിദ്യ ഓവര്‍സീയര്‍ 8301955293 ഹാജര്‍ ……………… ……………….
3 അഖില്‍ രാജ് ഓവര്‍സീയര്‍ 9526671771 ലീവ് ……………… ……………….
4 വിജയ ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി കം അക്കൌണ്ടന്‍റ് 9400447807 ഹാജര്‍ ……………… ……………….
5 ഉഷ ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി കം അക്കൌണ്ടന്‍റ് 9497447504 ഹാജര്‍ ……………… ……………….
6 സുമതി ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി കം അക്കൌണ്ടന്‍റ് 9946473913 ലീവ് ……………… ……………….