ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി

മീറ്റിംഗ് നമ്പർ തീയ്യതി
1 10.01.2017
2 04.02.2017
3 04.03.2017
4 22.03.2017
5 05.04.2017
6 08.05.2017
7 26.05.2017
8 17.06.2017
9 17.07.2017
10 16.08.2017
11 15.09.2017
12 10.10.2017
13 09.11.2017
14 08.12.2017
15 06.01.2018
16 05.02.2018
17 14.02.2018
18 03.03.2018
19 22.03.2018
20 06.04.2018