ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിഗ്കമ്മിറ്റി

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി

മീറ്റിംഗ് നമ്പർ തീയ്യതി
1 16.01.2017
2 15.02.2017
3 20.03.2017
4 19.04.2017
5 29.04.2017
6 26.05.2017
7 17.06.2017
8 15.07.2017
9 16.08.2017
10 15.09.2017
11 18.10.2017
12 18.11.2017
13 12.12.2017
14 09.01.2018
15 30.01.2018
16 14.02.2018
17 05.03.2018
18 23.03.2018
19 07.04.2018
20 25.04.2018