ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി

മീറ്റിംഗ് നമ്പർ തീയ്യതി
1 10.01.2017
2 18.02.2017
3 22.03.2017
4 29.04.2017
5 26.05.2017
6 17.06.2017
7 25.07.2017
8 24.08.2017
9 20.09.2017
10 02.11.2017
11 11.12.2017
12 20.01.2018
13 03.03.2018
14 10.4.2018
15 20.04.2018