കോടോം ബേളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-2020 പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷന്‍ അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കാണുവാനായി ഇവിടെ Click ചെയ്യുക.