കോടോം ബേളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 70-ാം റിപ്പബ്ലിക്ക് ജനപ്രതിനിധികളും ജീവനക്കാരും ചേര്‍ന്ന് പഞ്ചായത്ത് കോമ്പണ്ടില്‍ വൃക്ഷത്തൈ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ആചരിക്കുന്നു.