ജനന-മരണ-വിവാഹ സര്‍ട്ടഫിക്കറ്റുകള്‍

വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെന്‍ഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍, അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങള്‍

നികുതി വിവരങ്ങള്‍, ഇ-പേയ്മെന്‍റ്, ഓണര്‍ഷിപ്പ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി പ്രോജക്ടുകള്‍

കെട്ടിട നിര്‍മാണ  പെര്‍മിറ്റുകള്‍

പഞ്ചായത്ത് യോഗ വിവരങ്ങളും, തീരുമാനരജിസ്റ്ററും

ഫോര്‍ ദ പീപ്പിള്‍- പരാതി പരിഹാരം

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാതി പരിഹാരം

ടെണ്ടര്‍ വിവരങ്ങള്‍