ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം

പ്രഫൊഷണല്‍ കോഴ്സിനു പഠിക്കുന്ന പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ.സി.കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്‍ നടത്തുന്നു.

laptop1

lap