കരട് ലിസ്റ്റ്

കോടോം ബേളൂര്‍  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അര്‍ഹരായ ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരെയും ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരുടെയും കരട് ഗുണഭോക്തൃ  ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.  ലിസ്റ്റ് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി: പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, കുടുംബശ്രീ,കളക്ട്രേറ്റ്, കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്‍ ഓഫീസ് ,  വില്ലേജ് ഓഫീസുകള്‍,  ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്‍  എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. ആയതിന്മേലുള്ള അപ്പീലുകള്‍  2017 ആഗസ്റ്റ് 10 വരെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക -Click Here

ഭവനരഹിതരുടെ സാധ്യതാപട്ടിക - Click Here