പൊതുജന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊതുജന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

‘ഓരോ ഫയലും ഒരു ജീവിതത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന’ തിരിച്ചറിവാണ് ജീവനക്കാരെ സാധാരണക്കാരോട് സഹാനുഭൂതിയോടെ പെരുമാറാനും കാര്യക്ഷമതയോടെയും ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടെയും ഭരണനിര്‍വഹണം നടത്താനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതും പ്രാദേശിക തലത്തില്‍ സേവനങ്ങള്‍ ഫലപ്രദമായി ലഭ്യമാക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും സിവില്‍ സര്‍വീസ് കാര്യക്ഷമമാക്കുവാന്‍ കേരളാ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്‍വീസ് നടപ്പിലാക്കുന്നതും ഈ ഉള്‍ക്കാഴ്ചയില്‍‍ നിന്നു തന്നെ. ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന ഓരോ പരാതിയും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി കൈപ്പറ്റ് രസീത് നല്‍കുന്നു. ഈ സംവിധാനം കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ 10,000 ലധികം ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംസ്ഥാന തല ശൃംഖലയുണ്ട്. അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോര്‍വേഡ് കൌണ്ടര്‍ 20 ഒക്ടോബര്‍ 2016 മുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുന്നു.

കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും ഈ പരാതിപരിഹാര സംവിധാനം വഴി പരാതികള്‍ എന്നെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. പരാതികള്‍ അതിവേഗം പരിശോധിക്കാനും പരിഹരിക്കാനും സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ്.

24×7 online

ദൂര പരിമിതികളില്ല, യാത്രാ ചിലവുമില്ല

പരാതി പരിഹാര സംവിധാനത്തെ ടൊട്ടന്‍ഹാം സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പരിമിതികള്‍ മുറിച്ചുകടന്ന് കൂടുതല്‍ ജനകീയമാക്കുവാന്‍ കഴിയുംവിധം വിവര സംവേദന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന മാതൃകയാണിത്. പരാതികള്‍ വീട്ടിലിരുന്നു തന്നെയോ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സെന്ററുകള്‍ വഴിയോ സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ അവസരം.
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൈവശം അവശേഷിക്കുന്ന പരാതികളുടെ എണ്ണം മേലോട്ട് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ചെയ്യാന്‍ എസ്.എം.എസ്., ഇ-മെയില്‍ സംവിധാനം. കാലതാമസം പരിശോധിക്കാന്‍ വകുപ്പുതല വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സുകള്‍.

പരാതിയുടെ നിജസ്ഥിതി അറിയാം

ഫയല്‍ നീക്കം അറിയാം

ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പരാതികള്‍ കൃത്യതയോടെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുവാന്‍ ശ്രീ. എം.ശിവശങ്കര്‍ ഐ.എ.എസ്.ന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മേല്‍നോട്ട സംവിധാനമുണ്ട്. നിജ സ്ഥിതി അറിയാന്‍ ഡോക്കറ്റ് നമ്പറും, പേരും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തിരച്ചില്‍ സംവിധാനം. ഡോക്കറ്റ് നമ്പര്‍ അറിയില്ലെങ്കില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത മൊബൈലില്‍ അയച്ചുതരുന്ന ഒറ്റതവണ പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്‌ ഉപയോഗിച്ചും തിരച്ചില്‍ നടത്താം. ഓഗസ്റ്റ്‌ 15, 2017 ശേഷം എസ്.എം.എസ് മുഖാന്തിരവും പരാതിയുടെ സ്ഥിതി അറിയാനാകും .

നടപടി വിലയിരുത്താന്‍ അവസരം

പരാതി പരിഹരിച്ച് കഴിഞ്ഞാല്‍ കാള്‍ സെന്ററില്‍ നിന്ന് വിളിച്ച് പരാതി പരിഹരിക്കപ്പെട്ടത് സ്വീകാര്യമായോ എന്ന് വിലയിരുത്താന്‍ പ്രത്യേക സംവിധാനം. പരാതി പരിഹാരം സ്വീകാര്യമായില്ലെങ്കില്‍ പ്രത്യേക ഹിയറിംഗിന് അവസരം.

മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ സേവനം

മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ നല്‍കുന്നുവെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ മെച്ചപെട്ട സേവനം

അപേക്ഷകന് മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ പരാതിയുടെ തല്‍സ്ഥിതി അറിയിക്കുന്ന ഫലപ്രദമായ സേവനം ലഭ്യമാക്കാം. സ്വന്തം മൊബൈല്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ പകരക്കാരിയുടെ / പകരക്കാരന്റെ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ നല്‍കൂ.
അപേക്ഷ ലഭിച്ച ഉടന്‍ മൊബൈലില്‍ എസ്.എം.എസ്.
നടപടിക്കായി ഓരോ ഓഫീസിലേക്കും അയക്കുമ്പോള്‍ എസ്.എം.എസ്. (ഓഗസ്റ്റ്‌ 15,2017 മുതല്‍)
പരാതിയുടെ തല്‍സ്ഥിതി അറിയാന്‍ എസ്.എം.എസ്. സംവിധാനം.
അപേക്ഷ എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കണം:
പുതിയതായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടവർ “പുതിയ അപേക്ഷ” എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഭാഗികമായി അപേക്ഷ രേഖപ്പെടുത്തിയവർ അവരുടെ അപേക്ഷ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് “ഭാഗികമായി നൽകിയ അപേക്ഷ പൂർത്തീകരിക്കുക ” എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
താങ്കൾ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ അറിയുവാൻ “പരാതിയുടെ സ്ഥിതി അറിയുക‍” എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
പേര്, ഇ-മെയില്‍ ഐഡി, മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ എന്നിവ നിര്‍ബന്ധമാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട അനുബന്ധങ്ങൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഫയൽ (pdf ഫോർമാറ്റിൽ) ആക്കി അപ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതിന്റെ ഫയൽ സൈസ് 5 MB യിൽ കൂടാൻ പാടില്ല.
പരാതികള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക