ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 18/06/2018, 26/06/2018 എന്നീ തീയ്യതികളില്‍ നടന്ന ഭരണസമിതി യോഗത്തില്‍ അംഗീകരിച്ചു.

സേവന മേഖല പദ്ധതികള്‍

കൃഷിയും, മൃഗസംരക്ഷണവും-ജനറല്‍

കൃഷിയും മൃഗസംരക്ഷണവുംഃപട്ടികജാതി&പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികള്‍‍

കര്‍ഷകക്ഷേമ വകുപ്പ് പദ്ധതികള്‍