മാലിന്യം

പഞ്ചായത്തിലെ മാലിന്യം കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍

  • കാലിച്ചാനടുക്കം
  • ഒടയംചാല്‍
  • കോടോത്ത്
  • മുട്ടിച്ചരല്‍