തെരുവ് നായ്ക്കള്‍

തെരുവ് നായ്ക്കള്‍ കൂട്ടമായി കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍

1.അട്ടേങ്ങാനം

2.കാലിച്ചാനടുക്കം

3.ഒടയംചാല്‍

4.കോടോത്ത്

5.പറക്ലായി

***2012 ലെ മൃഗസെന്‍സസ് പ്രകാരമുള്ള തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം - 315